అల్లు అర్జున్ వాచింగ్ ‘ఖైదీ నెంబర్ 150′ ఫొటోస్ @ సంధ్య థియేటర్‌