వీడియో: అనర్హులకు సాయపడ్డవారిని కఠినంగా శిక్షించాలి