వీడియో : పాదు మెట్రో రైలు మేకింగ్ వీడియో (సామి స్క్వేర్)