లైవ్: చంద్రబాబు నాయుడు ప్రెస్ మీట్ 

లైవ్: చంద్రబాబు నాయుడు ప్రెస్ మీట్