మేడిగడ్డ బ్యారేజీ ప్రారంభోత్సవం (ఫోటోలు)

మేడిగడ్డ బ్యారేజీ ప్రారంభోత్సవం (ఫోటోలు)