తిరుమల శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్న జగన్.. లైవ్

తిరుమల శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్న జగన్.. లైవ్