అది ప్రేమ కాదు.. అంతకు మించి..

అది ప్రేమ కాదు.. అంతకు మించి..

ఈ వీడియోలో కనిపించే బాతు, కుక్క మధ్య స్నేహం కన్నా మించిన ప్రేమ, అంతకన్నా మించిన ఇంకేదో ఉందనిపిస్తుంది. కావాలంటే మీరు కూడా వీడియో చూడండి.