లైవ్‌: జో బైడెన్ ప్రమాణ స్వీకారం 

లైవ్‌: జో బైడెన్ ప్రమాణ స్వీకారం