13 - నిజామాబాద్ - ఎన్నికల ఫలితాలు

13 - నిజామాబాద్ - ఎన్నికల ఫలితాలు
                 
నిజామాబాద్              
                 
                 
ఆర్మూర్    72,125  43,330 19599  000000  000000  000000  000000
                 
బోధన్    74,893  66,789  8,381  000000  000000  000000  000000
                 
నిజామాబాద్-అర్బన్  71,397  45,342  23,072  000000  000000  000000  000000
                 
నిజామాబాద్-రూరల్  87,766  57,911 16,366  000000  000000  000000  000000
                 
బాల్కొండ    73,538  30,135  000000  000000  000000  000000  41079
                 
కోరట్ల    84,702  53,707  16,228  000000  000000  000000  000000
                 
జగిత్యాల    1,03,213  42,439  4,719  000000  000000  000000  000000
                 
                 
మొత్తం గెలిచిన స్థానాలు  7  000000  000000  000000  000000  000000  000000