14 - పెద్దపల్లి - ఎన్నికల ఫలితాలు

14 - పెద్దపల్లి  - ఎన్నికల ఫలితాలు
                 
పెద్దపల్లి              
                 
                 
చెన్నూర్‌    71,970  43,842  000000  000000  000000  6,274  000000
                 
బెల్లంపల్లి    55,026  000000  000000  000000  000000  43,750  10,654
                 
మంచిర్యాల  75,070  70,193  4,981  000000  000000  000000  000000
                 
ధర్మపురి    70,579  70,138  000000  000000  000000  000000  13,114
                 
రామగుండం  34,354  26,614  000000  000000  000000  60,444  000000
                 
మంథని    72,636  88,858  000000  000000  000000  5,457  000000
                 
పెద్దపల్లి    80,842  72,615  9,020  000000  000000  000000  000000
                 
                 
మొత్తం గెలిచిన స్థానాలు  5  1  000000  000000  000000  1  000000