లైవ్: మంత్రి పేర్ని నాని ప్రెస్ మీట్ 

లైవ్: మంత్రి పేర్ని నాని ప్రెస్ మీట్