'విరాట పర్వం' : ఉగాది స్పెషల్ గా సాయి పల్లవి న్యూ పోస్టర్

'విరాట పర్వం' : ఉగాది స్పెషల్ గా సాయి పల్లవి న్యూ పోస్టర్