16 - వరంగల్ - ఎన్నికల ఫలితాలు

16 - వరంగల్ - ఎన్నికల ఫలితాలు
                 
వరంగల్               
                 
                 
స్టేషను ఘనపూర్  98,612 62,822  000000  000000  000000  22,774  000000
                 
పాలకుర్తి    1,17,504  64,451  000000  000000  000000  3,199  000000
                 
పరకాల    1,05,903  59,384  000000  000000 000000   000000  3,996
                 
వరంగల్ పశ్చిమ 81,006  000000  5,979  44,555  000000  000000  000000
                 
వరంగల్ తూర్పు  83,922 55,140   4,729  000000  000000  000000  000000
                 
వర్ధన్నపేట 1,30,862  000000  6,367  000000  31,723  000000  000000
                 
భూపాలపల్లి  53,567  69918  000000  000000  000000 54,197  000000
                 
                 
మొత్తం గెలిచిన స్థానాలు  6  1  000000  000000  000000  000000  000000