గవర్నర్ నరసింహన్, జగన్ భేటీ (ఫోటోలు)

గవర్నర్ నరసింహన్, జగన్ భేటీ (ఫోటోలు)