17 - జహీరాబాద్ - ఎన్నికల ఫలితాలు

17 - జహీరాబాద్ - ఎన్నికల ఫలితాలు
                 
జహీరాబాద్              
                 
                 
జుక్కల్    77,584  41,959  18,840  000000  000000  000000  000000
                 
బాన్సువాడ  77,742  59,045  2,960  000000  000000  000000  000000
                 
ఎల్లారెడ్డి    56,362 91,510  000000  000000  000000  000000  9,684
                 
కామారెడ్డి    68,163  63,609  15,439  000000  000000  000000  000000
                 
నారాయణ్‌ఖేడ్  95,550  37,042  33,060  000000  000000  000000  000000
                 
అందోల్    1,03,129  86,619 2,350  000000  000000  000000  000000
                 
జహీరాబాద్  96,598  62,125  19,454  000000  000000  000000  000000
                 
                 
మొత్తం గెలిచిన స్థానాలు  6  1  000000  000000  000000  000000  000000