ట్యాగ్: 175 gates lifted

ప్రమాద స్థాయికి గోదావరి ప్రవాహం...

dhavaleswaram dam 175 gates lifted