ట్యాగ్: 54th Jnanpith Award

అమితావ్ ఘోష్ కు జ్ఞాన్ పీఠ్ ప్రదానం

Noted English writer Amitav Ghosh conferred Jnanpith award