ట్యాగ్: 60

వయసు 60 ఏళ్లు..ముఖంపై ఒక్క ముడుత లేదు

60 And Not A Wrinkle: Barbie doll's 200 Careers, Journey From 1959