ట్యాగ్: 600 boats

నాడు... నేడు... అదే జనసందోహం...

YSR in 2003. YS Jagan in 2018 on Rajahmundry Road Railway Bridge