ట్యాగ్: algorithm

బీరులో సరికొత్త రుచులు, ప్రొటీన్లు

UK scientists created an algorithm that can add the beer, wine and alcohol new tastes