ట్యాగ్: any summons

మా అమ్మకు ఎలాంటి సమన్లు రాలేదు

Robert Vadra takes to twitter saying that his mother hasn't received any summons