ట్యాగ్: AP BJP Chief Kanna Laxminarayana

మోడీని తిట్టిన మంత్రిని పీకేయండి...

AP BJP Chief Kanna Laxminarayana meets Governor Narasimhan