ట్యాగ్: application date

గడువు పెంచిన ఇంటర్ బోర్డు..

TS Inter Board Extended Supplementary Examination, Re-Verification, Re-Counting...

పంచాయతీ కార్యదర్శుల దరఖాస్తు గడువు పెంపు

Panchayat Secretaries application date is extended