ట్యాగ్: Arnaments

రిజిస్టర్ ప్రకారం అన్ని ఆభరణాలు ఉన్నాయి

According to the 1952 Thiruvambaram register, there are all the Arnaments