ట్యాగ్: Call You

దీదీ దుర్బాషలే తనకు దీవెనలు

I call you Didi, your slap is a blessing,' PM retorts after Mamata Banerjee's attack

చివరి సారిగా అప్పా అని పిలవచ్చా..

Can I Call You Appa One Last Time A Son's Moving Poem