ట్యాగ్: CCMB

జంతు వధ లేకుండానే మాంసం..!

Scientists create fat-free, boneless meat from stem cells in Hyderabad

కేన్సర్ కు ఆన్సర్ చెప్పే చేప

zebrafish used for cancer research