ట్యాగ్: Consumer Price Index

ఏడు నెలల గరిష్ఠానికి ధరలు

CPI-based inflation rose marginally to 3.05% in May, shows government data