ట్యాగ్: dhavaleswaram dam

గోదావరిలో పోటెత్తిన వరద...

Heavy Floods in dhavaleswaram dam

ప్రమాద స్థాయికి గోదావరి ప్రవాహం...

dhavaleswaram dam 175 gates lifted