ట్యాగ్: Disney

ట్వంటీఫస్ట్ సెంచరీ ఫాక్స్ ఇక డిస్నీ పరం

Disney closes $71 billion acquisition of Twenty-First Century Fox’s assets

ట్వంటీఫస్ట్ సెంచరీ ఫాక్స్ ఇక డిస్నీ పరం

Disney closes $71 billion acquisition of Twenty-First Century Fox’s assets

ఆ "ల్యాండ్"లో ఇక మందుకు ఓకే

World famous Disney land decides to allow alcohol for the first time since its inception....