ట్యాగ్: done well

రాష్ట్రానికి మోడీ చాలా చేశారు: కన్నా

PM Modi has done well for the AP, Kanna Lakshminarayana