ట్యాగ్: Environmental Permit

సీతారామ ప్రాజెక్టుకు తుది పర్యావరణ అనుమతి

Final Environmental Permit for Sitarama project, Telangana