ట్యాగ్: iOS 12

యాపిల్‌ నుంచి 60 కొత్త ఇమోజీలు

Apple announces 60 new emojis that will be launched with iOS 12