ట్యాగ్: Islam

బ్రూనై సుల్తాన్ హోటళ్లు బాయ్ కాట్ చేయండి

TV personality Ellen DeGeneres Urges Boycott of the Sultan of Brunei's Hotels