ట్యాగ్: life style of duck and dog

అది ప్రేమ కాదు.. అంతకు మించి..

It's more than friendship and even love