ట్యాగ్: love and affection

అది ప్రేమ కాదు.. అంతకు మించి..

It's more than friendship and even love