ట్యాగ్: Milwaukee Couty Transit System

మానవత్వం చాటుకున్న బస్ డ్రైవర్

A bus driver rescued a barefoot toddler wandering in the freezing cold