ట్యాగ్: Minister

లిఫ్ట్‌లో ఇరుకున్న మంత్రి

Minister Jagadishreddy stuck in lift