ట్యాగ్: mother's love

బిడ్డను దత్తతకు ఇస్తున్న ఆ తల్లి ఫీలింగ్స్..

A mother dog last looks when she gives send off to her baby