ట్యాగ్: Namami Gange

రూ.7,000 కోట్లు గంగలో పోశారు

Hardly anything done to clean Ganga observes NGT