ట్యాగ్: Natural disasters

1,000కి పైగా ప్రాణాలు తీసిన సైక్లోన్ ఇడాయ్ విలయం

Cyclone Idai flood catastrophe: Estimates of more than 1,000 dead as 'inland ocean'...