ట్యాగ్: Nizam of Hyderabad

తాజ్‌లో 3 గంటలు దాటితే...

Now, Pay fine if you spend more than 3 hours at Taj Mahal