ట్యాగ్: Proteas

అంత ఒత్తిడి తట్టుకోవడం కష్టం

Pressure of international cricket was unbearable at times, AB de Villiers