ట్యాగ్: rains

తెలంగాణలో నేడూ వర్షాలు..

Rains in Telangana

మరో రెండు రోజులూ వర్షాలు...

Next Two days off rains in Andhra Pradesh and Telangana

తెలంగాణకు వర్ష సూచన..!

Today rains in Telangana

నేడు, రేపు వర్షాలు

Rains in Telangana for next Two Days

తెలంగాణకు వర్షసూచన

Telangana Weather Update today

వెదర్ అప్‌డేట్..

weather update in telangana

మరో 2 రోజులు వానలు..

Rains for two days

తీరాన్ని తాకిన పెథాయ్

Pethai cyclone hits coast