ట్యాగ్: Royal Challenge

6 నెలల్లో రూ. 13,315 కోట్లు తాగేశారు

United Spirits rercorded Rs 13,315 turnover in the first half of the calender year