ట్యాగ్: scientists

జంతు వధ లేకుండానే మాంసం..!

Scientists create fat-free, boneless meat from stem cells in Hyderabad

జంతు వధ లేకుండానే మాంసం..!

Scientists create fat-free, boneless meat from stem cells in Hyderabad

బీరు ఎప్పుడు పుట్టిందో తెలుసా...

Humans Brewed Beer over 13,000 Years Ago: Study

ఉద్యోగాలు రాకపోతే దొంగలుగా మారతారు

JD lakshminarayana meetng with scientists

కేన్సర్ కు ఆన్సర్ చెప్పే చేప

zebrafish used for cancer research

కేన్సర్ ను నయం చేసే వేప

Hyderabad scientists claim how to use Neem to cure cancer