ట్యాగ్: selfies with running trains

రైలుకు ఎదురేగి సెల్ఫీలు, పట్టాలపై సాహసాలు..

selfies before running trains, adventures on rail track. These scenes are regular...