ట్యాగ్: Signature

2019లో బాబు తొలి సంతకం ఈ ఫైల్‌ పైనే..

Newyear Chandrababunaidu signature first file

6 నెలల్లో రూ. 13,315 కోట్లు తాగేశారు

United Spirits rercorded Rs 13,315 turnover in the first half of the calender year