ట్యాగ్: Struck

ఆలయం కొండపై చిక్కుకున్న 400 మంది..

400 persons struck in gubbalamangamma temple hill