ట్యాగ్: Surpanakha

శూర్పనఖ ముక్కు కోసిన భార్యా బాధితులు

Harassed’ husbands burn effigy of Surpanakha in Maharashtra