ట్యాగ్: tech

ఒకేసారి 2 భాషలకు స్పందించే "అసిస్టెంట్"

Google announced its new technology, soon to be introduced. Google Assistant can...